Minął termin nadsyłania abstraktów.

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wyraziły zainteresowanie i zgłosiły swoje pomysły do projektu CALL FOR ABSTRACTS. Ostateczne decyzje zostaną przesłane bezpośrednio do uczestników do 13 listopada.

Jeśli reprezentujesz organizację pozarządową, która nadal jest zainteresowana udziałem w konferencji, wyślij do nas e-mail, aby otrzymać kod zniżkowy dla NGO do rejestracji na wydarzenie.

World for Ukraine Summit 2022 zaprasza ekspertów (NGO’s, działaczy społecznych i badaczy), by dołączyli do dialogu w trakcie konferencji i przedstawili w jej trakcie swoje projekty. 

Dyskusje panelowe W4UA dają ekspertom możliwość wymiany myśli w różnych aspektach o przyszłości Ukrainy. Wiele projektów wspierających odbudowę zaatakowanego kraju już się dzieje. Potrzeba jednak koordynacji wysiłków, by odbudować nie tylko infrastrukturę, ale także tkankę społeczną, przywrócić poczucie bezpieczeństwa, zadbać o wzrost ekonomiczny i wesprzeć powrót do zdrowia i równowagi poszkodowanych podczas tej wojny. Celem kongresu jest nawiązanie współpracy między ekspertami, którzy już pracują nad agendą powojennej Ukrainy, a profesjonalistami, którzy mają wiedzę i doświadczenie o funkcjonowaniu w przestrzeniach powojennych. 

Weź udział w akcji CALL FOR ABSTRACTS. Napisz max. 500 słów, w których podsumujesz swoje doświadczenie i wiedzę w jednym z obszarów szczytu. Szczególnie istotne jest, by o priorytetach konferencji zdecydowali eksperci faktycznie zaangażowani w pracę w Ukrainie i posiadający merytoryczną wiedzę o problemach i sposobach ich rozwiązywania. Autorzy wybranych abstraktów i przedstawiciele istotnych inicjatyw zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dyskusjach panelowych w trakcie W4UA w G2A Arena w Rzeszowie Jasionce. 

Zapraszamy do składania abstraktów, które dotyczą jednego z pięciu poniższych tematów: 

1. Odbudowa społeczeństwa: trauma, zaufanie i pamięć

 • Jak radzić sobie z traumą wojenną? 

– Jaka jest rola mediów społecznościowych w budowaniu pamięci historycznej i zbiorowej?

 • Czy w obecnej sytuacji istnieje rola dla Komisji Prawdy i Pojednania?
 • Jakie warunki są niezbędne do pojednania? 
 • Czego możemy się nauczyć z innych obszarów, gdzie zakończyły się konflikty, na temat procesu budowania zaufania i kultywowania pamięci?
 • Jak muzea i inne ośrodki kultury mogą wspierać proces leczenia traumatycznych doświadczeń?

2. Ożywienie gospodarki i globalny brak bezpieczeństwa żywnościowego

 • Jak przedsiębiorstwa mogą wspierać odbudowę gospodarki?
 • Jakie są skutki wojny dla sektora rolniczego i jak można sobie z nimi poradzić?
 • Co oznacza długoterminowy wpływ sankcji na Rosję i jakie są konsekwencje pojednania?
 • Jak możemy promować ożywienie gospodarcze sprzyjające włączeniu społecznemu i zapobiegać rosnącym nierównościom?
 • Co zrobić, aby rozwiązać problem globalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego? Jakie działania należy podjąć w Ukrainie i jak mogą zareagować inne kraje?
 • Jak zagraniczne inwestycje mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego po zakończeniu konfliktu? 

3. Bezpieczeństwo ludności i sprawiedliwość transformacyjna

 • Jaka jest rola poszczególnych podmiotów (np. społeczeństwa obywatelskiego, samorządów) w sprawiedliwości transformacyjnej?
 • Co trzeba zrobić, aby zwalczyć problem bezkarności w Ukrainie po zakończeniu konfliktu? 
 • Jakie są potrzeby ofiar wojny w związku z poczuciem sprawiedliwości?  
 •  Jak zadbać o bezpieczny powrót uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych?
 •  W jaki sposób organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inni przedstawiciele sceny międzynarodowej (np. instytucje europejskie, międzynarodowe sądy i trybunały) zajmują się kwestią odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w czasie wojny?
 • Jaka jest rola sądów międzynarodowych i krajowych w wymierzaniu sprawiedliwości?
 • Jak możemy zapobiegać nowym cyklom przemocy?

4. Planowanie odbudowy obszarów miejskich

 • Jaki rodzaj współpracy jest niezbędny bądź wskazany w procesie odbudowy przestrzeni miejskiej Ukrainy? 
 • Co powinno być priorytetem w planach odbudowy?
 • Jak najlepiej rozdzielić napływającą pomoc finansową i najefektywniej zainwestować ją w plany odbudowy? 
 • Jak sprawić, by przestrzenie publiczne były znów bezpieczne? Co jest niezbędne do odminowania Ukrainy?
 • Jak można przebudować i zrekonstruować przestrzenie publiczne takie jak szpitale, szkoły i uniwersytety?

5. Zdrowie i dobrobyt rodzin

– Jak możemy zadbać o zdrowie i polepszyć dobrobyt ludzi dotkniętych wojną na Ukrainie, zwłaszcza osób starszych, dzieci i kobiet?

– Jaka pomoc psychologiczna jest niezbędna podczas procesu leczenia i powrotu do zdrowia? Jak powinna wyglądać taka pomoc?

– Wobec dramatycznego zniszczenia szpitali na Ukrainie, co można zrobić, aby dostarczyć pilną pomoc i odbudować sektor zdrowia?

– Jaki wpływ ma wojna na rodziny rozdarte między Ukrainą a Rosją, jak możemy pomóc tym rodzinom w pojednaniu?

Wytyczne dotyczące przesyłania prac: 

 • Abstrakty (nie dłuższe niż 500 słów) należy przesłać w formacie pdf
 • Abstrakty powinny być napisane w języku angielskim, polskim lub ukraińskim
 • Prosimy o wskazanie odpowiedniego tematu abstraktu (z listy powyżej)
 • Dla organizacji pozarządowych: krótki opis organizacji + nazwisko osoby, która będzie reprezentować organizację w dyskusji panelowej na W4UA (maks. 2 strony)
 • Dla naukowców: CV z listą wybranych najnowszych publikacji (maks. 2 strony) 

Abstrakty należy przesłać drogą elektroniczną na adres abstract@w4ua.com. Termin zgłoszeń upływa 20 października 2022 roku. Nie jest konieczna rejestracja przed wysłaniem abstraktu.

Zgłoszenia będą recenzowane na podstawie jakości oraz znaczenia dla tematów konferencji. Ostateczna decyzja będzie również kierowana naszym dążeniem do zachowania różnorodności i uwzględnienia grup niedostatecznie reprezentowanych. Wyniki ogłosimy do 13 listopada 2022 roku. 

Organizatorzy konferencji dokonali odpowiednich ustaleń, aby zagwarantować, że eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe lub instytucje akademickie otrzymają zwrot finansowy dotyczący kosztów podróży i zakwaterowania. Opłaty za wstęp dla wszystkich wybranych prelegentów będą zniesione.